Các định nghĩa của xác suất

Quan sát các hiện tượng tự nhiên ta thấy có những hiện tượng thường xảy ra, có những hiện tượng ít xảy ra. Xác suất là một đại lượng thể hiện mức độ xảy ra (thường xuyên hay ít khi) của một biến cố. Trong lịch sử Toán học đã có nhiều định nghĩa cho khái niệm xác suất. Trong phần này, ta sẽ xem xét một số định nghĩa tiêu biểu.

1. Định nghĩa cổ điển về xác suất:
a) Định nghĩa
• Cho A1, A2, …, An là nhóm các biến cố đầy đủ và có cùng khả năng xảy ra. Khi đó xác suất để xảy ra biến cố Ai là:

P(Ai) = 1/n

Nếu biến cố A nào đó là tổng của m biến cố thuộc nhóm các biến cố đầy đủ trên thì xác suất của biến cố A là:

P(A) = m/n

Xác suất xuất hiện biến cố A là tỷ số giữa số các trường hợp thuận lợi để biến cố A xảy ra và số trường hợp cùng khả năng có thể xảy ra khi thực hiện phép thử. Nếu ký hiệu P(A) là xác suất của biến cố A, m là số trường hợp thuận lợi cho biến cố A, n là số trường hợp cùng khả năng có thể xảy ra thì ta có công thức:

P(A) = { \dfrac{m}{n}} = { \dfrac{\text{so truong hop thuan loi de A xay ra}}{\text{so truong hop cung kha nang co the xay ra}}}

Thí dụ 1: Từ 1 hộp có 13 bi đỏ và 7 bi trắng có kích thước như nhau, rút ngẫu nhiên 1 bi. Khi đó:

Xác suất để rút được bi đỏ là P(D) = { \dfrac{13}{20}} = 0,65

Xác suất để rút được bi trắng là P(T) = { \dfrac{7}{20}} = 0,35

Thí dụ 2: Một bộ bài có 52 quân, rút hú họa 3 quân. Tìm xác suất để trong 3 quân rút ra có duy nhất một quân Cơ.

Giải: Mỗi cách rút 3 quân từ 52 quân là một tổ hợp chập 3 từ 52 phần tử, do đó số trường hợp cùng khả năng xảy ra là: n = C_{52}^3 .

Gọi A là biến cố xảy ra một quân Cơ và 2 quân còn lại không là quân Cơ khi rút 3 quân.

Số trường hợp thuận lợi cho A xảy ra là: m = C_{13}^1.C_{39}^2

Vậy P(A) = { \dfrac{m}{n}} = { \dfrac{C_{13}^1C_{39}^2}{C_{52}^3}} = { \dfrac{13.19.39}{25.17.52}} = 0.4359

Thí dụ 3: Một lô sản phẩm có 10 sàn phẩm, trong đó có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó 3 sản phẩm. Tìm xác suất để:

a) Cả 3 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm.

b) Trong 3 sản phẩm lấy ra có 2 chính phẩm.

Giải: Gọi A là biến cố ” lấy được 3 chính phẩm “.

Số kết quả cùng khả năng xảy ra trong phép thử là: n = C_{10}^3 = 120

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A xảy ra là m = C_{8}^3 = 56

Do đó P(A) = { \dfrac{56}{120}} = { \dfrac{7}{15}}

Gọi B là biến cố ” trong ba sản phẩm lấy ra có 2 chính phẩm” số kết quả thuận lợi cho B xảy ra là: m = C_{8}^2.C_2^1 = 56

Do đó P(B) = { \dfrac{56}{120}} = { \dfrac{7}{15}}

2. Định nghĩa thống kê về xác suất

a) Định nghĩa tần suất: Tần suất xuất hiện biến cố trong n phép thử là tỷ số giữa số phép thử trong đó biến cố xuất hiện và tổng số phép thử được thực hiện. Nêu ký hiệu phép thử là n, số lần xuất hiện biến cố A là k, tần suất xuất hiện biến cố A là f(A) = { \dfrac{k}{n}}

Cùng với khái niệm xác suất, khái niệm tần suất là một trong những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất.

Thí dụ 1: Khi khảo sát ngẫu nhiên 40 sinh viên người ta phát hiện ra 5 sinh viên giỏi. Nếu gọi A là biến cố “xuất hiện sinh viên giỏi” thì tần suất xuất hiện sinh viên giỏi trong số 40 SV được khảo sát là: f(A) = { \dfrac{5}{40}} = { \dfrac{1}{8}}

Thí dụ 2: Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu, người ta tiến hành tung đồng xu nhiều lần và thu được kết quả cho ở bảng dưới đây:

Người tiến hành thử Số lần tung

(n)

Số lần được mặt sấp (k) Tần suất f(A)
Thùy Nhiên

Nhất Tâm

Thiên Hương

5268

14400

20045

2671

7021

10033

0,50702

0,50146

0,50052

Từ kết quả các lần thử trên ta thấy khi số phép thử tăng lên, tần suất xuất hiện mặt sấp tiến dần đến 0,5 là xác suất xuất hiện mặt sấp khi tung đồng xu. Vậy tần suất tiến dần đến xác suất khi số phép thử tăng dần đến vô hạn.(Vấn đề này sẽ được tìm hiểu kỹ hơn khi học về luật số lớn).

Từ đó ta có định nghĩa thống kê về xác suất :

b) Định nghĩa xác suất

Khi số phép thử tăng lên vô hạn, tần suất xuất hiện biến cố tiến dần đến một số xác định được gọi là xác suất của biến cố đó. Hay nói cách khác, xác suất là giới hạn của tần suất khi số phép thử tăng lên vô hạn:

P(A) = \lim\limits_{n \to \infty } { \dfrac{k}{n}}

Định nghĩa thống kê về xác suất có ưu điểm lớn là nó không đòi hỏi những điều kiện áp dụng như đối với những định nghĩa cổ điển. Nó hoàn toàn dựa trên các quan sát thực tế để làm cơ sở kết luận về xác suất xảy ra của một biến cố.

Tuy nhiên trong thực tế không thể tiến hành vô hạn phép thử, nhưng đối với số phép thử đủ lớn ta có thể xem xác suất xấp xỉ bằng tần suất:

P(A) \simeq { \dfrac{k}{n}}

3. Định nghĩa xác suất theo hình học:

Khi số phép thử n(Ω) là vô hạn, ta không thể áp dụng định nghĩa cổ điển để tính xác suất. Trong nhiều trường hợp, ta có thể sử dụng định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học như sau:

a. Định nghĩa: Giả sử một điểm được rơi ngẫu nhiên vào một miền D, A là một mền con của D. Khi đó xác suất để điểm rơi ngẫu nhiên vào miền A được xác định bởi công thức:

P(A) = { \dfrac{sd(A)}{sd(D)}}

Trong đó sd(A), sd(D) là số đo của miền A, D (có thể là độ dài, diện tích hay thể tích tùy thuộc vào miền xét trên đường thẳng, mặt phẳng hay trong không gian 3 chiều theo từng bài toán cụ thể).

Ta xem xét định nghĩa thông qua một ví dụ điển hình – “Bài toán gặp gỡ”

Hai người bạn hẹn gặp nhau tại một địa điểm đã định trước trong khoảng thời gian từ 19 đến 20 giờ. Hai người đến chổ hẹn độc lập với nhau và qui ước rằng người đến trước sẽ chỉ đợi người đến sau 10 phút,  nếu không gặp thì sẽ đi. Tính xác suất để hai người có thể gặp nhau?

Giải:

Gọi A là biến cố hai người gặp nhau.

Gọi x là số phút tại thời điểm người thứ nhất đến điểm hẹn: 0 ≤ x ≤ 60.

Gọi y là số phút lúc người thứ hai đến điểm hẹn: 0 ≤ y ≤ 60.

Nếu ta biểu diễn số phút x theo trục hoành và số phút y theo trục tung.

Như vậy số phút lúc đến của cả hai người được biểu diễn bằng một điểm có tọa độ (x, y) nằm trong hình vuông có cạnh là 60 (ta lấy phút làmđơn vị). Đó chính là miền D.

D = {(x,y): 0 ≤x ≤ 60; 0 ≤ y ≤ 60}

Để hai người gặp nhau thì số phút lúc đến x, y của mỗi người phải thỏa mãn điều kiện:

|x-y| \le 10

hay   x -10 \le y \le x +10

Như vậy các điểm (x, y) thích hợp cho việc gặp nhau là các điểm nằm trong phần A có gạch chéo nằm giữa hai đường thẳng y = x – 10 và y = x + 10 (như hình vẽ).

Theo công thức xác suất hình học:

P(A) = { \dfrac{S(A)}{S(D)}} = { \dfrac{60^2 - 50^2}{60^2}} = { \dfrac{11}{36}} = 0.3056

Từ định nghĩa xác suất hình học, ta thấy rằng một biến cố có xác suất bằng 0 vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn, xác suất để một viên đạn rơi trúng một điểm M trên một miền D bằng không (vì diện tích  S(A) bằng diện tích điểm M, bằng 0), nhưng biến cố đó vẫn có thể xảy ra.

4 Các tính chất của xác suất:

Từ các định nghĩa của xác suất đã nêu trên ta có thể suy ra các tình chất của xác suất:

1. Nếu A \subset B thì P(A) \le P(B) , P(B \ A) = P(B) - P(A)

2. Nếu A là biến cố bất kỳ thì: 0 ≤ P(A) ≤ 1

3.  Xác suất của biến cố chắc chắn bằng một: P(U) = 1

4. Xác suất của biến cố không thể có bằng không: P(V) = 0

5. Nếu Ac là phần bù của biến cố A thì: P(Ac) = 1 – P(A)

6. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì: P(A U B) = P(A) + P(B)

7. Nếu A, B là 2 biến cố bất kỳ thỉ: P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

Tổng quát, nếu A, B, C là 3 biến cố bất kỳ thì:

P(A U B U C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A ∩ B) – P(B ∩ C) – P(C ∩ A) + P(A ∩ B ∩ C)

5. Các ví dụ giải sẵn

Ví dụ 1: Một nhóm sinh viên gồm 15 người, trong đó có 6 sinh viên cùng quê ở Đà Nẵng, 4 sinh viên cùng quê Tiền Giang và 5 bạn còn lại ở TP.HCM. Cả 15 bạn đứng sau 15 cánh cửa giống nhau được đánh số từ 1 đến 15. Bạn hãy chọn ngẫu nhiên cùng lúc 3 cửa.  Tìm xác suất để:

a. Cả 3 sinh viên đứng sau cánh cửa đó đều cùng quê (A).

b. Có đúng 2 sinh viên cùng quê (B).

c. Có ít nhất 2 sinh viên cùng quê (C).

d. Không có sinh viên nào là đồng hương.

Giải:

a. Ký hiệu Ad : ” Ba sinh viên được chọn cùng ở Đà Nẵng”.

At : ” Ba sinh viên được chọn cùng ở Tiền Giang”:.

Ah : “Ba sinh viên được chọn cùng ở Tp.HCM”.

Khi đó, Ad, At, Ah đôi một xung khắc nhau và do chỉ chọn ngẫu nhiên 1 lần 3 cửa nên A = Ad + At + Ah . Nên theo tính chất của xác suất, chúng ta có:

P(A) = P(Ad) + P(At) + P(Ah)

P(A) = { \dfrac{C_6^3+ C_4^3 + C_5^3}{C_{15}^3}} = { \dfrac{34}{455}} = 0.075

b.  Tương tự với ký hiệu:

Bd : “Trong 3 sinh viên có 2 SV cùng quê Đà Nẵng”.

Bt : “Trong 3 SV có 2 SV cùng quê Tiền Giang”.

Bh :”Trong 3 SV có 2 SV cùng quê TpHCM”.

Khi đó: P(B) = P(Bd) + P(Bt) + P(Bh)

Hay: P(A) = { \dfrac{C_6^2.C_9^1+ C_4^2.C_{11}^1 + C_5^2.C_{10}{1}}{C_{15}^3}} = { \dfrac{301}{455}} = 0.66154

c. P(C) = P(A) + P(B) = { \dfrac{34}{455}} + { \dfrac{301}{455}} = { \dfrac{335}{455}} = 0.7363

d. D = \overline{C} nên: P(D) = 1 - P(C) = 1 - { \dfrac{335}{455}} = 0.2637

Thảo luận

34 thoughts on “Các định nghĩa của xác suất

 1. thầy làm ơn cho em hỏi câu này ạ, em cảm ơn thầy!

  Trong 1 game show, MC cho người chơi mở 1 trong 3 ô cửa, trong 3 cửa có 1 ô có quà (dĩ nhiên người chơi mún chọn ô có quà). Xác suất 3 cửa có quà sẽ là P(A)=P(B)=P(C)=1/3. Người chơi chọn cửa A. MC bắt đầu mở 1 trong 2 cửa còn lại. Cửa B mở ra ko có quà. Vậy xác suất cửa A có quà khi đó có thay đổi ko?

  Số lượt thích

  Posted by huy | 05/02/2012, 11:16
 2. gieo 1 con súc sắc 2 lần tính xác suất mặt một chấm xuất hiện 1 lần

  Số lượt thích

  Posted by viet | 13/12/2011, 15:27
  • mặt một chấm xuất hiện một lần và mặt một chấm xuất hiện ít nhất 1 lần là hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Khi làm bài này coi chừng nhầm.
   xác suất để mặt một chấm xuất hiện một lần sẽ là: (1/6)x 2;
   xác suất để mặt một chấm xuất hiện ít nhất một lần là: (1/6)x 2 + (1/6)^2 hoặc (1/6)x 2 + (1-5/6)^2

   Số lượt thích

   Posted by phương | 05/12/2013, 09:46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Translators & RSS

English French RussiaMaths 4 Physics (M4Ps)


Bạn hãy nhập địa chỉ email của mình để đăng ký theo dõi tin tức từ blog này và nhận những bài viết mới nhất qua địa chỉ email.

Join 2 770 other followers

Đôi lời

Bạn có thể theo dõi các lời bình liên quan đến lời bình của mình qua email bằng cách chọn dòng thông báo Báo cho bạn khi có người bình luận tiếp theo đề tài này bằng điện thư mỗi khi viết 1 lời bình.


Rất mong các bạn viết lời nhắn bằng tiếng việt có dấu nhé.

Để viết tiếng việt có dấu bạn dùng font chữ Unicode và bảng mã là Unicode UTF-8.


Để biết cách gõ công thức Toán học trong các lời nhắn ở trang web này, mời bạn đọc bài hướng dẫn tại đây hoặc bạn có thể xem bài hướng dẫn dùng MathType tại đây và bài tạo công thức trực tuyến tại đây


Get Well

Lời nhắn mới nhất

Dương Khánh Uyên trong Trang 2
Trần Thái An trong Trang 2
Chúc Chúc trong Xác suất có điều kiện
Hoang Anh trong Khai triển Taylor – Macl…
Trần Trung Đức trong Mẹo phân tích nhanh 1 phân…
Nhung Duong trong Trang 2
khoi trong Khai triển Taylor – Macl…
Minh pham trong Chuỗi Fourier Sine và Cos…
Minh Phạm trong Chuỗi Fourier
Anh Tuấn trong Cực trị (không điều kiện) của…
%d bloggers like this: