Giới hạn của hàm hai biến số

1. Các định nghĩa:

1.1 Định nghĩa 1:

Ta nói dãy điểm M_n(x_n, y_n) dần đến điểm M_0(x_0,y_0) và viết M_n \to M_0 , nếu dãy khoảng cách d(M_n, M_0) dần đến 0 khi n \to \infty .

Nhận xét:

d(M_n;M_0) = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}

nên : \mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } d({x_n};{y_n}) = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_n} \to {x_0} \\ {y_n} \to {y_0} \\ \end{array} \right.

Ví dụ 1:

\left( { \dfrac{1}{n}};{ \dfrac{1}{n}} \right) \to \left( 0;0 \right) ; \left({ \dfrac{n^3+1}{n^3+n^2}};{ \dfrac{n^2+2n+1}{n^3+3n^2+3n+1}} \right)\xrightarrow{n\to \infty }(1;0)

1.2 Định nghĩa 2:

Điểm (a; b) \in {\mathbb{R}}^2 là điểm tụ của tập E khi và chỉ khi có một dãy \{x_n ; y_n \} \in E, (x_n ; y_n) \ne (a; b) sao cho (x_n ; y_n) \to (a; b)

1.3 Định nghĩa 3:

Giả sử hàm số z = f(x,y) xác định trong một lân cận V nào đó của điểm M_0(x_0, y_0), (có thể trừ điểm M_0 ).

Ta nói L là giới hạn của hàm số f(x; y) khi M(x;y) dần tiến đến M_0 khi và chỉ khi: với mọi dãy M_n(x_n ; y_n) (\ne M_0) dần tiến đến M_0 ta đều có: \underset{n\to \infty }{\mathop{\lim}} \, f(x_n; y_n) = L

Khi đó, ta viết: \lim\limits_{(x;y) \to (x_0;y_0)} f(x;y) = L hay \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim}} \, f(x;y) = L

1.4 Định nghĩa 4:

L là giới hạn của hàm số f(x; y) khi x \to x_0, y \to y_0 (hay là M(x;y) \to M_0(x_0 ; y_0) nếu:

\forall \varepsilon >0,\exists \delta >0:d(M,M_0)< \delta \Rightarrow \left| f(M)-L \right| < \varepsilon

Nhận xét:

1. Từ định nghĩa, rõ ràng giới hạn tồn tại là duy nhất. Do đó, f(x; y) phần dần tới cùng số L dù (x; y) dần đến (x_0; y_0) theo kiểu gì. Trong không gian 2 chiều, càng có nhiều kiểu để (x; y) dần đến (x_0; y_0) , nên càng khó tồn tại giới hạn.

2. Khái niệm giới hạn trên đôi lúc chúng ta còn gọi là giới hạn kép của hàm hai biến số.

3. Để chứng minh hàm số không tồn tại giới hạn, Ta xét 2 dãy \left(x_n^1;y_n^1 \right) , \left( x_n^2;y_n^2 \right) cùng dần tiến về \left( x_0;y_0 \right) nhưng : f\left( x_{n}^{1};y_{n}^{1} \right)\to {{L}_{1}}\ne f\left( x_{n}^{2};y_{n}^{2} \right)\to {{L}_{2}} .

4. Các tính chất giới hạn của tổng, tích, thương của hàm hai biến hoàn toàn tương tự với tính chất của hàm 1 biến

Ghi chú: Ta quy ước tất cả giới hạn được lấy khi x \to x_0, y \to y_0 .

2. Định lý:

Cho \lim f(x;y) = a, \qquad \lim g(x;y) = b thì:

1. \lim \left[ f(x;y)+g(x;y) \right] = a+b

2. \lim cf(x;y) = c.a (c là hằng số hữu hạn)

3. \lim \left[ f(x;y).g(x;y) \right] = a.b

4. \lim \left[ \dfrac{f(x;y)}{g(x;y)} \right] = \dfrac{a}{b} (b \ne 0)

3. Định lý giới hạn kẹp:

Giả sử f(x; y), g(x; y) và h(x;y) cùng xác định trên D , và:

h(x;y)\le f(x;y)\le g(x;y),\forall (x;y)\in D

Hơn nữa: \lim h(x;y) = \lim g(x;y) = 0

Khi đó: \lim f(x;y) = 0

4. Các ví dụ:

a.\underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{\sin xy}{x} = \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{y.\sin xy}{xy} = \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, y.\underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{\sin xy}{xy} = 0.1 = 0

b. \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{xy}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} .

Cách 1: Ta xét hai dãy \left( \dfrac{1}{n}; \dfrac{1}{n} \right),\left( \dfrac{1}{n}; \dfrac{2}{n} \right)\to (0;0)

Ta có: f(x;y) = \dfrac{xy}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} .

Và: f \left( \dfrac{1}{n} ; \dfrac{1}{n} \right) = { \dfrac{{ \dfrac{1}{n^2}}}{{ \dfrac{1}{n^2}}+{ \dfrac{1}{n^2}}}} \to { \dfrac{1}{2}}

nhưng f \left( { \dfrac{1}{n}};{ \dfrac{2}{n}} \right) = { \dfrac{{ \dfrac{2}{n^2}}}{{ \dfrac{1}{n^2}}+{ \dfrac{4}{n^2}}}} \to { \dfrac{2}{5}}

Vậy hàm số đã cho không có giới hạn.

Cách 2: Xét dãy điểm (x; y) tiến đến (0; 0) theo đường thẳng y = kx. (k – hằng số). Ta có: \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{xy}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} = \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{x.kx}{{{x}^{2}}+{{k}^{2}}{{x}^{2}}} = \dfrac{k}{1+{{k}^{2}}}

Do đó, giới hạn hàm số phụ thuộc theo hệ số góc k. Nên, với những giá trị k khác nhau ta sẽ có giá trị giới hạn khác nhau.

Vậy hàm số đã cho không có giới hạn.

c. \underset{\begin{smallmatrix} x\to 0 \\ y\to 0 \end{smallmatrix}}{\mathop{\lim }} \, \dfrac{{{x}^{2}}y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}

Ta có: 0\le \left| \dfrac{{{x}^{2}}y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}} \right|\le \left| \dfrac{{{x}^{2}}y}{2xy} \right| = \dfrac{1}{2}\left| x \right|, \forall (x,y) \ne (0;0)

Mà: \underset{(x;y)\to (0;0)}{\mathop{\lim }}\,\left| x \right| = 0

nên theo định lý giới hạn kẹp ta có: \lim\limits_{(x;y) \to (0;0)} \left|{ \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}} \right| = 0

Vậy: \lim\limits_{(x;y) \to (0;0)} { \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}} = 0

5. Giới hạn lặp:

Xét hàm số f(x; y). Cố định giá trị y \ne y_0 , xem hàm f(x; y) như hàm 1 biến x. Giả sử tồn tại giới hạn:

\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x;y)=g(y)

Nếu tồn tại giới hạn: \underset{y\to {{y}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,g(y) = a thì a được gọi là giới hạn lặp của f(x; y) khi x \to x_0 , y \to y_0 và viết:\underset{y\to {{y}_{0}}}{\mathop{\lim }} \, \left( \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x;y) \right) = a .

Hoàn toàn tương tự ta cũng có khái niệm: \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\left( \underset{y\to {{y}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x;y) \right)

Advertisements

Thảo luận

96 thoughts on “Giới hạn của hàm hai biến số

 1. Cảm ơn Thầy, em đã biết thêm 1 kinh nghiệm để làm bài.

  Số lượt thích

  Posted by nguyenxuananh | 04/12/2009, 22:33
 2. Bài của bạn Xuân Anh không thể có giới hạn được em à. Em chỉ mới xét đường y = tx thôi. Nếu em xét đường y = 0 thì giới hạn sẽ khác. Do đó, bài toán ko tồn tại giới hạn

  Số lượt thích

  Posted by 2Bo02B | 04/12/2009, 21:26
 3. bạn ah
  câu này đơn giản thôi mà. bạn chỉ việc phân tích tử số thành
  -2sin((x+y)/2)sin((x-y)/2)
  sau đó bạn dùng công thức gần đúng thì tử số nó tương đương với
  -2(x+y)(x-y)=y2-x2
  từ đó là ok roài
  bạn có thể đặt y=tx
  thì bạn có thể tìm ra kq
  tớ tính nó là 0

  Số lượt thích

  Posted by wap.bkpro50 | 04/12/2009, 00:08
 4. lam ho toi bai nay nhe limkhi x,y dan den o cua ham (cos x-cos y):can bac 2 cua x^2+y^2

  Số lượt thích

  Posted by nguyen xuan anh | 03/12/2009, 10:54
 5. da cám on thay, em suy nghi them ve van de nay,

  Số lượt thích

  Posted by quang dinh | 17/11/2009, 17:43
 6. thua thay, em moi hoc mon giai tich ham nhieu bien thoi. nhung da bi kho khan ngay phan gioi han ham nhieu bien roi. em co cau hoi the nay: doi voi nhung ham ma gioi han cua no khong ton tại thì tai sao khi M(x,y) tien toi den diem Mo(xo,yo) theo nhieu dang đường khac nhau thì no lai cho ra nhieu gioi han khac nhau. mac dù cùng ve mot gia tri xo,yo.nhu vay, co phai hàm F(x,y) phu thuoc vao ham y=f(x) và neu co thi ve mac ly thuyet no se lien he voi nhau nhu the nao . thua thay

  Số lượt thích

  Posted by quang dinh | 11/11/2009, 12:47
  • Giới hạn nếu có là duy nhất. Do đó, dù (x,y) có tiến về (x0;y0) như thế nào đi chăng nữa thì f(x;y) phải tiến về cùng 1 giá trị L thì mới tồn tại giới hạn, và giới hạn đó bằng đúng L. Do đó, không thể nói là cho ra nhiều giới hạn khác nhau được em à.

   Số lượt thích

   Posted by 2Bo02B | 13/11/2009, 22:52
 7. mọi người và thầy giúp em với

  Số lượt thích

  Posted by phùng huấn | 15/10/2009, 22:48
 8. thầy cho em hỏi cách tìm miền giá trị hàm 2 biến,và nhờ thầy giải giùm mấy bài này
  {sin(x^3+y^3)}/(x^2+y^2) ;{1-cos(x^2+y^2)}/{(x^2+y^2).x^2.y^2}

  và cho em hỏi khi chọn dãy và đường cong để cm ko tồn tại,thì chọn thế nào?Em cám ơn

  Số lượt thích

  Posted by phùng huấn | 14/10/2009, 20:46
 9. thầy ơi cho em hỏi có những phương pháp nào để tìm giới hạn hàm nhiều biến số

  Số lượt thích

  Posted by nguyenducminh | 02/10/2009, 19:16
  • nếu muốn cm hàm có giới hạn thì chỉ có thể dùng định lý kẹp ” bánh mì săn wích”
   còn để cm hàm ko có giới hạn thì có 3 cách:
   – chọn 2 dãy, rùi cm ứng với 2 dãy đóa thì giới hạn khác nhau
   – chọn dãy = cách đặt theo biến k rùi cm giới hạn phụ thuộc vào k
   – đổi sang tọa độ cực, cm giới hạn phụ thuộc góc phi

   Số lượt thích

   Posted by moneynghia | 02/10/2009, 22:02
 10. thầy ơi thầy có thể cho em một số cách để lấy dãy chứng minh hàm không liên tục đều không ạ . Có cách nòa để mình xác đinh bằng trực quan một hàm có lien tục đều hay không một cách tương đối chính xác không ạ? Em cảm ơm thầy ạ

  Số lượt thích

  Posted by maihhuongk12 | 14/05/2009, 18:26
 11. tai sao mai ko co ai giai cho nhi

  Số lượt thích

  Posted by Hoàng Viết Hội | 05/04/2009, 12:29
 12. Em mong thầy giải giúp em bài tập này:
  lim(sin3x+cos4x) khi x tiến tới 0.

  Số lượt thích

  Posted by Hoàng Viết Hội | 24/03/2009, 11:10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Translators & RSS

English French RussiaMaths 4 Physics (M4Ps)


Bạn hãy nhập địa chỉ email của mình để đăng ký theo dõi tin tức từ blog này và nhận những bài viết mới nhất qua địa chỉ email.

Join 2 746 other followers

Đôi lời

Bạn có thể theo dõi các lời bình liên quan đến lời bình của mình qua email bằng cách chọn dòng thông báo Báo cho bạn khi có người bình luận tiếp theo đề tài này bằng điện thư mỗi khi viết 1 lời bình.


Rất mong các bạn viết lời nhắn bằng tiếng việt có dấu nhé.

Để viết tiếng việt có dấu bạn dùng font chữ Unicode và bảng mã là Unicode UTF-8.


Để biết cách gõ công thức Toán học trong các lời nhắn ở trang web này, mời bạn đọc bài hướng dẫn tại đây hoặc bạn có thể xem bài hướng dẫn dùng MathType tại đây và bài tạo công thức trực tuyến tại đây


Get Well

Advertisements
%d bloggers like this: